.

MOTTO

 

" Věříme, že jen ten klient, který si pořídí pouze to co  skutečně potřebuje,
a za cenu přiměřenou výsledku, je spokojený klient, a takový se bude vracet 
s důvěrou ke svému dodavateli. A o to nám jde "

 

 

"We believe that only the customer, what bought in the past exactly what he need and for the price corresponding with the result, is the client, who come back to his supplier in the future. Just only this is our goal"


 
.
Diestra consulting CZ, s.r.o.

 

je česká, poradenská, konzultační a také implementační společnost, která klade důraz na osobní přístup k jednotlivým klientům. Diestra je klientsky orientovaná společnost, založená v roce 2007 se zaměřením na konzultace, implementace, servis a podporu informační a komunikační infrastruktury. Společnost také úzce spolupracuje s partnery specializujícími se na různé oblasti problematiky ICT, ale i mimo informační technologie. Dokáže tak poskytovat svým klientům komplexní služby. Od běžné údržby ICT až po složitá a technicky náročná řešení.  Formou outsourcingu, ale i na základě účelových servisních smluv, provádí správu ICT u klientů z nejrůznějších oborů podnikání. Jednotlivé divize zajistí svým klientům od základních bussines webových stránek až pro implementaci různých oborových, serverových řešení. Aktuálně poskytujeme poradenství, podporu i samotou implementaci virtualizačních a cloudových technologií různých výrobců a poskytovatelů. Naši specialisté, s využitím svých dlouhodobých zkušeností, podporují naše obchodní partnery i v problematice přímého ekonomického řízení jejich společností.
          

Naše hlavní zaměření:
- Správa počítačových sítí širokého spektra firem a institucí. Od outsourcingu - kompletní správy a údržby až pro jednotlivé servisní zásahy a vzdálenou správu a profylaxi.
- Dodávky technologický celků - virtualizační serverové platformy, poštovní servery, firewally a antispamová  řešení, dohledové systémy, ERP systémy, BI, webové projekty  - CMS redakční systémy.
- Poradenství při výběru, parametrizaci a implementaci firemní informační a komunikační infrastruktury a následné optimalizace jejího využívání.
- Optimalizace využívání informační infrastruktury včetně navržení a implementací různých forem cloudových řešení.
- Dohled nad provozem serverů, stanic a ostatních aktivních síťových komponent v rámci podnikové informační infrastruktury.
-  Poradenství s využitím digitálních cerfifikátů v praxi (podepsaná a šifrovaná koumunikace s obchodními partnery a úřady státní správy a samosprávy, pojišťovnami a soudy).
- Návrhy systémů pro zvyšovaní efektivity využívání informačních technologií.
- Zajištění spolehlivého fungování IT formou outsourcovaného dohledu, správy a virtualizací hardware.
- Podpora a organizace výběrových řízení na dodavatele informačních technologií.
- Profesionální implementace a konfigurace hardware i instalace software.
.
Diestra řeší u svých klientů zejména tyto oblasti:

 

  správu počítačových sítí

 

  poskytování ICT služeb formou outsourcingu, pravidelné a důsledné komplexní správy jednotlivých součástí počítačové sítě,  řešení jednotlivých servisních zásahů, vzdálenou správu a pravidelnou profylaxi

 

  dodávky technologických celků - virtualizační serverové platformy, poštovní servery, firewally a antispamová  řešení, dohledové systémy, ERP systémy, BI, webové projekty  - CMS redakční systémy

 

  poradenství při výběru, parametrizaci a implementaci firemní informační a komunikační infrastruktury a následné optimalizace jejího využívání

 

  optimalizace využívání informační infrastruktury včetně navržení a implementací různých forem cloudových a virtualizačních řešení

 

  pravidelný dohled nad provozem serverů, stanic a ostatních aktivních síťových komponent v rámci podnikové informační infrastruktury

 

  poradenství s využitím digitálních cerfifikátů v praxi (podepsaná a šifrovaná koumunikace s obchodními partnery a úřady státní správy a samosprávy, pojišťovnami a soudy)
 
  návrhy a implemenatace systémů pro zvyšovaní produktivity práce díky zvýšení efektivity využívání informačních technologií

 

  zajištění spolehlivého fungování IT formou outsourcovaného dohledu, správy a virtualizací hardware
 
  podpora a organizace výběrových řízení na dodavatele informačních technologií

 

  profesionální implementace a konfigurace zákaznického hardware i instalace software

 

  manažerské poradenství při řízení firem zejména v oblastech informatiky, ale i ekonomiky a financí

 

 


Diestra consulting CZ, s.r.o.


is a Czech, consulting and implementation company, that emphasizes personal approach to individual clients. Diestra is a client-oriented company founded in 2007 with a focus on consulting, implementation, service and support of information and communication infrastructure. The company also works closely with partners specializing in various areas of IT inside, but also outside IT. We are able to provide our clients with comprehensive, loyal services. From routine maintenance of IT to complex and technically demanding solutions. We are working as outsourcing partner, but also on the basis of purposeful service contracts, we manages IT for clients from a wide range type of business, vendors and manufacturing companies and to state and government institution too. Individual divisions of Diestra ensure their clients services from basic support of business IT till implement different of complicated industry-based server solutions. We currently provide consulting, support and implementation of virtualization and cloud technologies by different vendors and providers. Our specialists, using our long-term experience, support our business partners in the issues of direct economic management of their companies.


Diestra brings the solution in these areas

.

  administration of computer networks

 

  the provision of ICT services in the form of outsourcing, also the implementation of regular, regular and consistent comprehensive administration of individual parts of the computer network, to ordered service

 

  interventions, remote administration and regular prophylaxis

 

  supply of Technology Unit - Virtualization Server Platforms, Mail Servers, Firewalls and Antispam Solutions, Surveillance Systems, ERP Systems, BI, Web Projects - CMS Content Management Systems

 

  consultancy in selecting, parameterizing and implementing the corporate information and communication infrastructure and subsequently optimizing its use

 

  optimizing the use of information infrastructure, including designing and implementing various forms of cloud and virtualization solutions

 

  regular supervision of the operation of servers, stations and other active network components within the enterprise information infrastructure

 

  consulting with digital certificates in practice (signed and encrypted communications with business partners and government and self-government authorities, insurance companies and courts)

 

  designing and implementing systems to increase productivity by increasing the efficiency of using information technology

 

  ensuring reliable IT performance through outsourced hardware surveillance, management, and virtualization

 

  support and organization of tenders for IT suppliers

 

  professional implementation and configuration of hardware and software for installation

 

  management consultancy in the management of companies in the fields of informatics, economics, finance

 

_______________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------

Český výrobce trezorů

Energeticky úsporné stavby

Okresní hospodářská komora

Podporujeme sport v Ústí nad Labem

Sportovně střelecký klub Ústí nad Labem