Disclaimer a copyright

 

Úvodní obecné prohlášení


Vstupem na webové stránky společnosti Diestra®consulting CZ, s.r.o. prohlašujete, že přijímáte níže uvedené podmínky. Nerozumíte-li  těmto podmínkám  a nebo nesouhlasíte-li s nimi, prosíme vás, abyste na webové stránky  Diestra® consulting CZ, s.r.o. nevstupovali.

.

Absence nabídky
.
Předmětem webových stránek Diestra® consulting CZ, s.r.o. je informovat vás o Diestra® consulting CZ, s.r.o., jejích produktech a službách. Poskytované informace nejsou doporučeními, ani nabídkami v právním smyslu slova.
. 
Práva vztahující se k webovým stránkám Diestra® consulting CZ, s.r.o.

Celkový obsah nabízený na webových stránkách Diestra® consulting CZ, s.r.o. je chráněn autorskými právy a je majetkem Diestra® consulting CZ, s.r.o.  Stahování a tištění informací, stejně jako veškeré další formy užití jsou povoleny výlučně k osobní potřebě. Takové jednání v žádném případě neopravňuje k užívání zobrazení  firemního  loga. Veškeré další užívání, zejména zveřejnění nebo obchodní využití obsahu webových stránek Diestra® consulting CZ, s.r.o., vyžaduje předchozí písemný souhlas Diestra® consulting CZ, s.r.o.
. 
Odkazy a propojení s jinými webovými prezentacemi

Některá spojení uvedená na webových stránkách Diestra® consulting CZ, s.r.o. umožňují přístup na jiné internetové stránky, které nejsou spravovány Diestra® consulting CZ, s.r.o.. Tyto stránky obsahují údaje vytvořené, zveřejněné, spravované nebo poskytnuté organizacemi a fyzickými či právnickými osobami, které jsou právně nezávislé na Diestra® consulting CZ, s.r.o.. Diestra® consulting CZ, s.r.o. tak odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah těchto stránek a neschvaluje, nezastává, ani nepotvrzuje informace předkládané na těchto externích stránkách, stejně jako neodpovídá za adresy, na které tyto stránky odkazují.
. 
Omezení odpovědnosti

Diestra® consulting CZ, s.r.o. se snaží poskytovat na svých webových stránkách přesné, úplné a aktuální informace. Přesto však za přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu nemůže poskytnout žádnou záruku. Kromě toho Diestra® consulting CZ, s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody, které by mohly vyplynout z užívání webových stránek společnosti Diestra® consulting CZ, s.r.o.. Zůstává vyhrazena odpovědnost za škody způsobené nezákonným  jednáním nebo těžkým proviněním.
. 
Bezpečnost / Rizika spojená s internetm

Při návštěvě webových stránek Diestra®
 consulting CZ, s.r.o. se vaše údaje přenášejí do otevřené sítě, která je přístupná všem. Některé údaje mohou být přeneseny cizincem, i když odesílatel a příjemce se nacházejí ve stejné zemi. Je tedy možné, že vaše údaje obíhají v zemi nabízející nižší úroveň ochrany, než jaká je v zemi vašeho pobytu. Během přenosu skrytých údajů mohou být někdy adresy odesílatele a příjemce přeneseny bez ochrany tak, že odesílatel a příjemce mohou být identifikováni třetími osobami. Tyto třetí osoby mohou tedy vyvodit existenci dodavatelsko-odběratelského  vztahu mezi vámi a  Diestra® consulting CZ, s.r.o.. Následkem toho není tudíž garantováno utajení tohoto obchodního vztahu případně tajemství.
. 
Diestra® consulting CZ, s.r.o. výslovně odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené v důsledku chyb přenosu, technického selhání, přetížení, přerušení, poruch, jakož i nezákonného zasahování nebo úmyslného bránění v užívání webových stránek Diestra® consulting CZ, s.r.o. nebo z důvodu jiných nedostatků zaviněných telekomunikačními operátory nebo uživateli sítí.
.  
Ochrana údajů

Diestra® consulting CZ, s.r.o. přikládá velký význam ochraně údajů. Při nakládání s osobními údaji se dodržují právní ustanovení pro ochranu údajů. Diestra® consulting CZ, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost vašich údajů během jejich přenosu v rámci internetu. Vaše údaje může Diestra® consulting CZ, s.r.o. sdělovat uvnitř  Diestra® consulting CZ, s.r.o.  v jakékoli zemi na kterémkoliv kontinentu  a rovněž pracovníkům a partnerským společnostem Diestra® consulting CZ, s.r.o., ovšem výlučně pro účely přímo spojené s plněním, k němuž jste dali váš souhlas nebo k marketingovým účelům. Diestra® consulting CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo použití služeb třetích osob v rámci externalizace (outsourcingu) svých úseků činnosti. Tito externí poskytovatelé jsou rovněž vázáni dohodou o utajení posytovaných informací uzavřenou mezi Diestra® consulting CZ, s.r.o. a externím poskytovatelem, která ochraňuje údaje klienta, k nimž by mohli mít přístup.
. 
Zaregistrování a využívání vašeho vstupu na webové stránky Diestra® consulting CZ, s.r.o.

.

Když vstupujete na webové stránky Diestra® consulting CZ, s.r.o., mohou být zaregistrovány následující údaje, které nejsou osobní a týkají se užívání webových stránek:
. 
• IP adresa,
• navštěvované stránky a pokyn k prohlížení těchto stránek
• časové identifikační údaje,
• instalovaný operační systém,
• geografická oblast odkud je uživatel připojen
• používaný prohlížeč.
. 
Tyto údaje jsou chráněny proti veškerým neoprávněným přístupům. Diestra® consulting CZ, s.r.o.  využívá tyto údaje anonymně a pouze ke statistickým účelům, například ke zjištění počtu vstupů na stránky podle dnů. Tyto údaje nezavdávají příležitost k žádnému využívání vztahujícímu se k vaší osobě, leda byste je výslovně a vědomě dali k dispozici. Diestra® consulting CZ, s.r.o. jinak shromažďuje informace, které se vás týkají, z osobních údajů, které jí sdělíte při zřízení nebo udržování klientského vztahu s Diestra® consulting CZ, s.r.o.

.

Tyto stránky užívají server toplist.cz, analytickou službu internetových stránek poskytovanou společností TOPlist s.r.o. TOPlist s.r.o. užívá cookies, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, k tomu aby pomohly internetovým stránkám analyzovat užívání stránek ostatními uživateli. Údaje generované pomocí cookies týkající se vašeho užívání stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy TOPlist s.r.o. na jeho serverech.
. 
Užívání cookies můžete deaktivovat výběrem parametrů vašeho prohlížeče. Takováto deaktivace by však mohla zabránit užívání určitých funkcí těchto stránek. Užíváním těchto internetových stránek výslovně souhlasíte s nakládáním s vašimi osobními údaji společností TOPlist s.r.o. za výše uvedených podmínek a pro výše uvedené účely.
. 
Místní zákonná omezení

Informace uváděné na webových stránkách Diestra® consulting CZ, s.r.o. nejsou určeny fyzickým či právnickým osobám, které jsou občany země nebo které mají své bydliště či sídlo v zemi, kde by šíření, zveřejnění, poskytování nebo užívání těchto informací porušovalo platné zákony nebo právní předpisy nebo kde by  Diestra® consulting CZ, s.r.o. musela podléhat povinnosti registrace nebo licence.
. 
Změny

Diestra® consulting CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a jednostranně pozměnit tyto podmínky a zavazuje se zveřejnit tyto změny v co nejkratším možném termínu.

Diestra® consulting CZ, s.r.o., Ústí nad Labem,  poslední aktualizace: listopad 2013.
. 
© 2014 Diestra® consulting CZ, s.r.o.
 

_______________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------

Český výrobce trezorů

Energeticky úsporné stavby

Okresní hospodářská komora

Podporujeme sport v Ústí nad Labem

Sportovně střelecký klub Ústí nad Labem