================
================
Monitoring PRTG
Školení a vzdělávání
SOPHOS UTM
Cyberoam UTM
GDPR služby
Diestra VPN_K
Výběrová řízení
Office 365
Laserová pojítka
Biometrický podpis
HelpDesk (4registered)

 

fcb_icona_mini_facebook

 

instagram-logo

 

=================

 

 Diestra®

 

monitoruje systémem PRTGTM


and now we are


paessler_certified_sales_professional_120

 

 

 Diestra®

 

Instalujeme bezpečnostní prvky Cyberoam®

 

RTEmagicC_cyberoam-ccnse_gif

Certificate ID: 

 


 Diestra®

 

sophos_silver_partner

 

 

 we provide our
services to
your satisfaction


ZAJIMAVOSTI
Máte správce IT, který je přetížený? Hledáte nového IT managera? Tušíte, že počítačová síť ve firmě není zabezpečená tak, jak by si data, která zde jsou, zasloužila? Jak tyto problémy vyřešit? Řešením je Diestra správa IT v konfiguraci dle Vašich potřeb. Další informace získáte zde.
Disclaimer a copyright

 

Úvodní obecné prohlášení


Vstupem na webové stránky společnosti Diestra®consulting CZ, s.r.o. prohlašujete, že přijímáte níže uvedené podmínky. Nerozumíte-li  těmto podmínkám  a nebo nesouhlasíte-li s nimi, prosíme vás, abyste na webové stránky  Diestra® consulting CZ, s.r.o. nevstupovali.

.

Absence nabídky
.
Předmětem webových stránek Diestra® consulting CZ, s.r.o. je informovat vás o Diestra® consulting CZ, s.r.o., jejích produktech a službách. Poskytované informace nejsou doporučeními, ani nabídkami v právním smyslu slova.
. 
Práva vztahující se k webovým stránkám Diestra® consulting CZ, s.r.o.

Celkový obsah nabízený na webových stránkách Diestra® consulting CZ, s.r.o. je chráněn autorskými právy a je majetkem Diestra® consulting CZ, s.r.o.  Stahování a tištění informací, stejně jako veškeré další formy užití jsou povoleny výlučně k osobní potřebě. Takové jednání v žádném případě neopravňuje k užívání zobrazení  firemního  loga. Veškeré další užívání, zejména zveřejnění nebo obchodní využití obsahu webových stránek Diestra® consulting CZ, s.r.o., vyžaduje předchozí písemný souhlas Diestra® consulting CZ, s.r.o.
. 
Odkazy a propojení s jinými webovými prezentacemi

Některá spojení uvedená na webových stránkách Diestra® consulting CZ, s.r.o. umožňují přístup na jiné internetové stránky, které nejsou spravovány Diestra® consulting CZ, s.r.o.. Tyto stránky obsahují údaje vytvořené, zveřejněné, spravované nebo poskytnuté organizacemi a fyzickými či právnickými osobami, které jsou právně nezávislé na Diestra® consulting CZ, s.r.o.. Diestra® consulting CZ, s.r.o. tak odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah těchto stránek a neschvaluje, nezastává, ani nepotvrzuje informace předkládané na těchto externích stránkách, stejně jako neodpovídá za adresy, na které tyto stránky odkazují.
. 
Omezení odpovědnosti

Diestra® consulting CZ, s.r.o. se snaží poskytovat na svých webových stránkách přesné, úplné a aktuální informace. Přesto však za přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu nemůže poskytnout žádnou záruku. Kromě toho Diestra® consulting CZ, s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody, které by mohly vyplynout z užívání webových stránek společnosti Diestra® consulting CZ, s.r.o.. Zůstává vyhrazena odpovědnost za škody způsobené nezákonným  jednáním nebo těžkým proviněním.
. 
Bezpečnost / Rizika spojená s internetm

Při návštěvě webových stránek Diestra®
 consulting CZ, s.r.o. se vaše údaje přenášejí do otevřené sítě, která je přístupná všem. Některé údaje mohou být přeneseny cizincem, i když odesílatel a příjemce se nacházejí ve stejné zemi. Je tedy možné, že vaše údaje obíhají v zemi nabízející nižší úroveň ochrany, než jaká je v zemi vašeho pobytu. Během přenosu skrytých údajů mohou být někdy adresy odesílatele a příjemce přeneseny bez ochrany tak, že odesílatel a příjemce mohou být identifikováni třetími osobami. Tyto třetí osoby mohou tedy vyvodit existenci dodavatelsko-odběratelského  vztahu mezi vámi a  Diestra® consulting CZ, s.r.o.. Následkem toho není tudíž garantováno utajení tohoto obchodního vztahu případně tajemství.
. 
Diestra® consulting CZ, s.r.o. výslovně odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené v důsledku chyb přenosu, technického selhání, přetížení, přerušení, poruch, jakož i nezákonného zasahování nebo úmyslného bránění v užívání webových stránek Diestra® consulting CZ, s.r.o. nebo z důvodu jiných nedostatků zaviněných telekomunikačními operátory nebo uživateli sítí.
.  
Ochrana údajů

Diestra® consulting CZ, s.r.o. přikládá velký význam ochraně údajů. Při nakládání s osobními údaji se dodržují právní ustanovení pro ochranu údajů. Diestra® consulting CZ, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost vašich údajů během jejich přenosu v rámci internetu. Vaše údaje může Diestra® consulting CZ, s.r.o. sdělovat uvnitř  Diestra® consulting CZ, s.r.o.  v jakékoli zemi na kterémkoliv kontinentu  a rovněž pracovníkům a partnerským společnostem Diestra® consulting CZ, s.r.o., ovšem výlučně pro účely přímo spojené s plněním, k němuž jste dali váš souhlas nebo k marketingovým účelům. Diestra® consulting CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo použití služeb třetích osob v rámci externalizace (outsourcingu) svých úseků činnosti. Tito externí poskytovatelé jsou rovněž vázáni dohodou o utajení posytovaných informací uzavřenou mezi Diestra® consulting CZ, s.r.o. a externím poskytovatelem, která ochraňuje údaje klienta, k nimž by mohli mít přístup.
. 
Zaregistrování a využívání vašeho vstupu na webové stránky Diestra® consulting CZ, s.r.o.

.

Když vstupujete na webové stránky Diestra® consulting CZ, s.r.o., mohou být zaregistrovány následující údaje, které nejsou osobní a týkají se užívání webových stránek:
. 
• IP adresa,
• navštěvované stránky a pokyn k prohlížení těchto stránek
• časové identifikační údaje,
• instalovaný operační systém,
• geografická oblast odkud je uživatel připojen
• používaný prohlížeč.
. 
Tyto údaje jsou chráněny proti veškerým neoprávněným přístupům. Diestra® consulting CZ, s.r.o.  využívá tyto údaje anonymně a pouze ke statistickým účelům, například ke zjištění počtu vstupů na stránky podle dnů. Tyto údaje nezavdávají příležitost k žádnému využívání vztahujícímu se k vaší osobě, leda byste je výslovně a vědomě dali k dispozici. Diestra® consulting CZ, s.r.o. jinak shromažďuje informace, které se vás týkají, z osobních údajů, které jí sdělíte při zřízení nebo udržování klientského vztahu s Diestra® consulting CZ, s.r.o.

.

Tyto stránky užívají server toplist.cz, analytickou službu internetových stránek poskytovanou společností TOPlist s.r.o. TOPlist s.r.o. užívá cookies, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, k tomu aby pomohly internetovým stránkám analyzovat užívání stránek ostatními uživateli. Údaje generované pomocí cookies týkající se vašeho užívání stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy TOPlist s.r.o. na jeho serverech.
. 
Užívání cookies můžete deaktivovat výběrem parametrů vašeho prohlížeče. Takováto deaktivace by však mohla zabránit užívání určitých funkcí těchto stránek. Užíváním těchto internetových stránek výslovně souhlasíte s nakládáním s vašimi osobními údaji společností TOPlist s.r.o. za výše uvedených podmínek a pro výše uvedené účely.
. 
Místní zákonná omezení

Informace uváděné na webových stránkách Diestra® consulting CZ, s.r.o. nejsou určeny fyzickým či právnickým osobám, které jsou občany země nebo které mají své bydliště či sídlo v zemi, kde by šíření, zveřejnění, poskytování nebo užívání těchto informací porušovalo platné zákony nebo právní předpisy nebo kde by  Diestra® consulting CZ, s.r.o. musela podléhat povinnosti registrace nebo licence.
. 
Změny

Diestra® consulting CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a jednostranně pozměnit tyto podmínky a zavazuje se zveřejnit tyto změny v co nejkratším možném termínu.

Diestra® consulting CZ, s.r.o., Ústí nad Labem,  poslední aktualizace: listopad 2013.
. 
© 2014 Diestra® consulting CZ, s.r.o.
 

_______________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------

Český výrobce trezorů

Energeticky úsporné stavby

Okresní hospodářská komora

Podporujeme sport v Ústí nad Labem

Sportovně střelecký klub Ústí nad Labem